Privacy

Uw gegevens

Uw e-mailadres, naam, adresgegevens en andere informatie zullen niet aan derden worden verstrekt, maar worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens heeft gegeven. Onze medewerkers en dienstverleners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden door uw browser opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Privacybeschermingsverklaring en toestemming voor gebruik van gegevens bij www.raca.nl

Privacybescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons van belang. Wij respecteren uw privé- en persoonlijkheidssfeer. De bescherming en de wet conform registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens is daarom voor ons een belangrijke zaak. Opdat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en zouden u hier willen informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons.

U kunt dit document uitprinten of opslaan, doordat u de gebruikelijke functionaliteit van uw internetdienstprogramma (= browser: daar meestal "Bestand" -> "Opslaan als") gebruikt. U kunt dit document ook in pdf-formaat downloaden en archiveren, door hier te klikken. Voor het openen van het pdf-bestand hebt u het gratis programma Adobe Reader nodig (op www.adobe.nl) of vergelijkbare programma´s die het pdf-formaat beheersen.

Met de toestemming tot de navolgende privacybeschermingsverklaring geeft u tegenover Raca Group B.V., Arnoudstraat 22, 2182 DZ Hillegom (hieronder: Raca Group B.V.) toestemming voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens met inachtneming van de privacybeschermingswetgeving en de navolgende bepalingen.

1. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is Raca Group B.V.. Voor zover u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Raca Group B.V. volgens de richtlijnen van deze privacybeschermingsbepalingen in zijn geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of per brief opsturen naar de volgende contactgegevens:

Raca Group B.V.
Arnoudstraat 22
2182 DZ Hillegom
Fax: (+31) (0)252 53 39 22
E-mail: info@raca.nl

2. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

2.1 Persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt. Statistische gegevens, die wij bijvoorbeeld bij het bezoek aan onze webshop vastleggen en die niet rechtstreeks met uw persoon in verbinding kunnen worden gebracht, vallen er niet onder. Bijvoorbeeld zijn dit statistieken ten aanzien van de vraag welke pagina´s van onze shop bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina´s van de Raca Group B.V.-shop bezoeken.

2.2 Klantenaccount

Wij maken voor iedere klant die zich laat registreren een door middel van een paswoord beveiligde directe toegang aan tot zijn bij ons beveiligde bestandsgegevens (klantenaccount). Hier kunt u gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken en uw adresgegevens en de nieuwsbrief beheren. U verplicht zich om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden toegankelijk te maken. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor paswoorden die oneigenlijk gebruikt worden, tenzij wij voor het misbruik verantwoordelijk zijn.

2.3 Persoonsgerelateerde gegevens

2.3.1 Registratie, verwerking en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens

Privacybescherming is voor ons van groot belang. Daarom houden wij ons bij de registratie, verwerking en het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw koop, met inbegrip van eventuele latere vrijwaringen, voor onze servicediensten, de technische administratie evenals eigen marketingdoeleinden. Voor uw bestelling hebben wij uw concrete naams-, en adresgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben wij nodig, opdat wij u de ontvangst van de bestelling kunnen bevestigen en met u kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien voor uw identificatie (klantenlogin). Verder ontvangt u via uw e-mailadres uw bestel- en verzendbevestiging.

2.3.2 Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?

Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins doorgegeven, wanneer dit ten behoeve van de contractafwikkeling of afrekening vereist is of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de hier door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De op die manier doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Een naderszins gebruik van de informatie is niet geoorloofd en vindt ook bij geen van de voor ons werkende dienstverleners plaats.

2.3.3 Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Het schrappen van uw persoonsgerelateerde gegevens vindt, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaringsverplichtingen en wanneer u het recht hebt doen gelden dat deze worden gewist, plaats, wanneer de gegevens om het met het opslaan nagestreefde doel te bereiken niet meer nodig zijn of wanneer het opslaan ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij Raca Group B.V., gebruiken wij uw gegevens ook om met u ten aanzien van uw bestellingen, bepaalde producten of marketingacties te communiceren en u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren. Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.4.1 Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde Single Opt-In- procedure, d.w.z., dat wij u pas dan een nieuwsbrief per e-mail toezenden, wanneer u ons vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd dat wij de nieuwsbrief-service dienen te activeren.

Voor zover u geen nieuwsbrief of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

2.4.2 Productaanbevelingen per e-mail

Als klant van Raca Group B.V. ontvangt u regelmatig productaanbevelingen van ons per mail. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons onafhankelijk van het feit of u een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Wij willen u op die manier informatie doen toekomen over producten uit ons aanbod die voor u op basis van uw laatste inkopen bij ons van belang kunnen zijn. Hierbij houden wij ons streng aan de wettelijke voorschriften.

Voor zover u geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere e-mail met productaanbevelingen een afmeldingslink.

2.4.3 Individuele reclame voor u

Informatie die wij van uw ontvangen, helpt ons om uw inkoopbeleving permanent te verbeteren en voor u klantvriendelijk en individueel in te richten. De door u toegezonden en automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt om op u en uw belangen afgestemde reclame te realiseren. Wij gebruiken hiervoor beschikbare informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over computers en verbinding met het internet, besturingssysteem en platform, uw bestelhistorie, uw servicehistorie, datum en tijdstip van het bezoek aan de homepage, producten die u hebt bekeken.

Deze informatie gebruiken wij uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Door de analyse en evaluatie van deze informatie zijn wij in staat om onze websites en ons internetaanbod te verbeteren evenals u daardoor individuele reclame toe te zenden. Dat wil zeggen die u producten aanbeveelt die u ook daadwerkelijk zouden kunnen interesseren. Ons doel is het om onze reclame voor u nuttiger en interessanter te maken. Daarom helpt de evaluatie en analyse van de door u verzamelde onder pseudniem aangegeven gegevens om u niet ongebreideld reclame toe te laten zenden. Integendeel, wij sturen u reclame zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, productaanbevelingen, per e-mail of per briefreclame, die passen bij uw interessegebieden. In zoverre wordt bijvoorbeeld ook vergeleken, welke van onze reclamemails u opent om te voorkomen dat er aan u onnodige e-mails worden verstuurd.

Akkoordverklaring

Ik ga ermee akkoord dat Raca Group B.V. de door mij meegedeelde gegevens en andere bij mijn klantenaccount opgeslagen informatie evenals gepseudonimiseerde gebruiksgegevens gebruikt om mij gepersonaliseerde reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten te presenteren.

Mocht u geen gepersonaliseerde reclame willen ontvangen, dan kunt u daar te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar tegen aantekenen. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.4.4 Prijsvragen, markt- en opinieonderzoek

Bij prijsvragen gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van de kennisgeving over gewonnen prijzen en de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde instructies vindt u evt. in onze deelnamevoorwaarden bij het betreffende kansspel.

Wij gebruiken uw gegevens daarnaast voor marktonderzoek en opiniepeiling. Vanzelfsprekend gebruiken wij deze uitsluitend geanonimiseerd voor statistische doeleinden en alleen voor Raca Group B.V.. Uw antwoorden bij enquêtes worden niet doorgegeven aan derden of gepubliceerd. Wij slaan de antwoorden uit onze enquêtes niet samen met uw e-mailadres of andere persoonsgerelateerde gegevens op.

Ik ga ermee akkoord dat Raca Group B.V. mijn persoonsgerelateerde gegevens t.b.v. marktonderzoek en opiniepeiling voor eigen doeleinden verwerkt en gebruikt.

Tegen de gegevensverwerking voor marktonderzoek en opiniepeiling kunt u ten allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere enquêtemail een afmeldingslink.

3. Cookies

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van de winkelwagenfunctie en het bestellen van producten alleen met het activeren van cookies mogelijk zijn.

Wat zijn cookies?

Cookies en flash cookies zijn kleine bestandjes, die op uw gegevensmedium worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor het uitwisselen met ons systeem via uw browser opslaan. In principe onderscheidt men 2 verschillende soorten cookies, zogenaamde sessie-cookies, die worden gewist zodra u de browser sluit, en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere periode of onbeperkt op uw gegevensmedium worden opgeslagen. Dit opslaan helpt ons om onze website en onze aanbiedingen voor u dienovereenkomstig op te zetten en vergemakkelijkt u het gebruik, doordat er bijvoorbeeld bepaalde door u ingevoerde gegevens zo worden opgeslagen dat u ze niet permanent hoeft te herhalen.

Welke cookies gebruikt Raca Group B.V.?

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browser-sessie automatisch weer van uw harddisk gewist (daarom ook de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de winkelwagenfunctie op meerdere pagina´s aan te bieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies die op de harddisk bij u blijven. Bij een later bezoek wordt dan automatisch vastgesteld dat u reeds eerder bij ons op bezoek was en aan welke vermeldingen en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harddisk opgeslagen en worden na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Met name deze cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw belangen afgestemde informatie op de site getoond krijgt. Het uitsluitende doel van deze cookies is erin gelegen ons aanbod zo optimaal mogelijk aan te passen aan uw wensen als klant en u het surfen bij ons zo comfortabel mogelijk aan te maken.

Welke gegevens zijn er in de cookies opgeslagen?

In de door Raca Group B.V. gebruikte cookies worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn daardoor niet aan een bepaalde persoon en zodoende ook niet aan u toe te wijzen. Bij het activeren van de cookie wordt hieraan een identificatienummer toegewezen. Een toewijzing van uw persoonsgerelateerde gegevens aan dit identificatienummer is op geen enkel moment mogelijk. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens die een toewijzing van de cookie aan u mogelijk zouden maken, worden op geen enkel moment gerealiseerd. Op basis van de cookietechnologie ontvangen wij uitsluitend geanonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over het feit welke pagina´s van onze shop er worden bezocht, welke producten werden bekeken enz.

Wat is onsite targeting?

Op de Raca Group B.V.-website worden op basis van een cookietechnologie gegevens voor het optimaliseren van onze reclame en van het gehele online-aanbod verzameld. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een anonieme evaluatie van het gebruik van de homepage. Uw gegevens worden op geen enkel moment met de bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens in verband gebracht. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud gebaseerd is op het verband met de door de clickstream-analyse verkregen informatie (bijvoorbeeld reclame die erop gericht is dat er de afgelopen dagen uitsluitend armaturen werden bekeken). Ons doel hierbij is om ons online-aanbod voor u zo attractief mogelijk op te zetten en u reclame te presenteren, die overeenkomt met uw interesses.

Re-targeting

Onze website gebruikt hierbij zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor u het internetaanbod interessanter te maken. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben voor onze shop en onze producten, met reclame aan te spreken op de websites van onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo´n persoonlijke relatie heeft. De weergave van deze reclamemiddelen op de sites van onze partners vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame vindt geheel anoniem plaats. Er worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen in verbinding gebracht met uw persoonsgerelateerde gegevens.

Ik ga ermee akkoord dat er zogenaamde cookies kunnen worden toegepast en hiermee gebruiksgegevens van mij kunnen worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Verder ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens in cookies tot na het einde van de browsersessie worden opgeslagen en bijvoorbeeld bij mijn volgende bezoeken aan de website weer kunnen worden opgeroepen. Deze toestemming kan ik te allen tijde met geldigheid voor de toekomst herroepen, doordat ik in mijn browserinstellingen het aannemen van cookies weiger.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen het opslaan van cookies?

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Wanneer u alleen de Raca Group B.V.-cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser "Cookies van derdeaanbieders blokkeren" kiezen.
Over het algemeen wordt u in de menubalk van uw webbrowser via de helpfunctie getoond, hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen.
Wij adviseren u om bij gemeenschappelijk gebruikte computers die zo ingesteld zijn dat ze cookies en flash-cookies accepteren, zich na het beëindigen altijd volledig af te melden.

4. Log-bestanden

Bij iedere toegang tot de sites van Raca Group B.V. worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De hierbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, referrer-URL (herkomst-URL van waaruit u op de Raca Group B.V.-website bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser.

De IP-adressen van de gebruikers worden na afsluiting van het gebruik gewist of anoniem gemaakt. Bij een anonimisering worden de IP-adressen zo gewijzigd dat de afzonderlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke relaties niet meer of slechts met zeer veel moeite wat betreft tijd, kosten en arbeidskracht aan een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen. Deze logfile-datarecords evalueren wij in geanonimiseerde vorm om ons aanbod en de Raca Group B.V.-shop verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. Op die manier kan bijvoorbeeld worden achterhaald, op welke tijden het gebruik van de Raca Group B.V.-shop bijzonder populair is en er kan dan een dienovereenkomstig datavolume ter beschikking worden gesteld om het u mogelijk te maken zo snel mogelijk in te kopen. Daarnaast kunnen wij ook door een analyse van de protocolbestanden eventuele fouten in de Raca Group B.V.-shop sneller onderkennen en verhelpen.

5. Web analyse

Om ons aanbod permanent te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics.

5.1 Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruikmaking van ons internetaanbod door hen mogelijk maakt. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen u erop dat op onze websites Google Analytics met de code "gat._anonymizelp();" werd uitgebreid om een geanonymiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-maskering) te garanderen. Uw IP-adres wordt wordt daarom op ons verzoek door Google alleen in afgekorte vorm geregistreerd, hetgeen een anonymisering garandeert en geen herleiding tot uw identiteit toelaat. In geval van activering van de IP-anonymisiwering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Regio vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Google houdt rekening met de privacybeschermingsbepalingen van het "US-Safe-Harbor"-verdrag en is bij het "Safe Harbor"-programma van het US-ministerie van handel geregistreerd. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik gepaard gaande dienstverleningen aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal Google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

Door het gebruik van deze websites verklaart u akkoord te gaan met de bewerking van de over uw verkregen gegevens door google en de hiervoor beschreven manier van gegevensverwerking evenals het aangegeven doel. U kunt het opslaan van de cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze websites in volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen doordat u de op de onderstaande link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert.

Nadere informatie over Google Analytics en privacybescherming vindt u op Google Analytics en Privacybescherming

6. Doubleclick by Google

Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google gebruikt cookies om voor u relevante advertenties te tonen. Hierbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties er in uw browser werden getoond en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Het gebruik van de DoubleClick-cookies maakt het Google en haar partner-websites alleen mogelijk om advertenties in te lassen op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google doorgegeven naar een server in de VS en daar opgeslagen. Google houdt rekening met de privacybeschermingsbepalingen van het "US-Safe-Harbor"-verdrag en is bij het "Safe Harbor"-programma van het US-ministerie van handel geregistreerd. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal Google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u geregistreerde gegevens door Google op de hiervoor beschreven manier en voor de hiervoor aangegeven doeleinden. U kunt het installeren van de cookies door een betreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen doordat u op Google de beschikbare browser-plugin downloadt en installeert. Als alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de site van Digital Advertising Alliance via http://www.aboutads.info/choices deactiveren.

7. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij bedienen ons hierbij van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Weliswaar kan niemand een absolute bescherming garanderen. Wij beveiligen onze website en andere systemen echter door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

8. Privacyrechten

U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacyrechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG).

De beveiliging van uw gegevens nemen wij zeer serieus. Om er zeker van te zijn dat persoonsgerelateerde gegevens niet aan deden worden doorgegeven, dient u uw aanvraag a.u.b. per e-mail of per post met duidelijke identificatie van uw persoon te richten tot:

Raca Group B.V.
Arnoudstraat 22
2182 DZ Hillegom
Fax: (+31) (0) 252 53 39 22
E-mail: info@raca.nl