Verplichting naar energielabel C in 2023

Regels

 • Voor wie geldt de nieuwe wet- en regelgeving?

  In het nieuwe Bouwbesluit is opgenomen dat kantoren boven de 100m2 die verhuurd worden energielabel C moet hebben in 2023. Dit geldt ook voor een kantoor met magazijn of productiehal indien 50% van het bruto vloeroppervlakte kantoorruimte is. Dit betekent een primair fossiel energieverbruik van 224 kWh per m2 per jaar of minder. De verplichting gaat in op 1 januari 2023. Dit betekent dat uiterlijk op die datum alle maatregelen die tot minimaal energielabel C leiden getroffen moeten zijn en op basis daarvan een energielabel is geregistreerd. De verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit.

 • Hoelang is een energielabel geldig?

  Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel.

 • Waarom wordt de verplichting tot energielabel C ingevoerd?

  De verplichting is een afspraak in het Energieakkoord uit 2013. In 2019 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord, namelijk het realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Voor 2030 is een tussendoelstelling geformuleerd. Deze verplichting vormt een stap richting deze doelstellingen.

  Voor nieuwbouw gelden al strengere eisen. Deze verplichting zorgt ervoor dat ook bestaande gebouwen beter gaan presteren op energiegebied. Daarnaast zorgt Energielabel C of hoger voor een beter werkklimaat en meer comfort voor gebruikers.

 • Hoe ziet de huidige wet- en regelgeving eruit?

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht nu bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te treffen wanneer deze een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. De verplichting geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

  Deze erkende maatregelen zijn inclusief duurzaam beheer en onderhoud (DBO). Ook het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) is een verplichte maatregel.

 • Als de terugverdientijd te hoog is, wat moet ik dan doen?

  Wanneer er kostbare en ingrijpende maatregelen nodig zijn om uiteindelijk aan energielabel C te voldoen kan de eigenaar of gebruiker volstaan met maatregelen die een terugverdientijd hebben tot en met 10 jaar. Een tip! Kies voor LED verlichting. LED verlichting heeft de kortste terugverdientijd < 5 jaar. Meer weten? Vraag onze lichtspecialisten om advies.

 • Wanneer geldt de regelgeving Energielabel C kantoren niet?

  De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.
 • Geldt de regelgeving ook voor utiliteitsbouw?

  Ja, er is tevens een nieuw energielabel utiliteitsgebouwen sinds 1 januari 2021. Met de invoering van de NTA 8800 per 1 januari 2021 wordt het energielabel vanaf die datum bepaald via deze nieuwe berekeningsmethode. Tot en met 31 december 2020 gold de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120. Deze energielabels blijven 10 jaar geldig.

 • Hoe wordt de toepassing van energielabel C gehandhaafd?

  Het bevoegd gezag voor het Bouwbesluit – meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat – is verantwoordelijk voor de handhaving van de energielabel C-verplichting.

  Wanneer een kantoorgebouw op het moment van inwerkingtreding van de verplichting niet het juiste energielabel C of beter heeft, mag het kantoorgebouw op grond van die verplichting niet gebruikt worden. Het bevoegd gezag kan opleggen dat het kantoorgebouw niet als kantoorgebouw gebruikt mag worden, tot er alsnog een energieabel C of beter is afgegeven en geregistreerd.

  Het bevoegd gezag kan verschillende maatregelen nemen: van het geven van een waarschuwing tot het opleggen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of - bij herhaaldelijke overtreding - een bestuurlijke boete. Het bevoegd gezag zal per situatie afwegen welke handhavingsmaatregelen noodzakelijk en wenselijk zijn. Ook zal het bevoegd gezag de reguliere waarborgen in acht moeten nemen waaronder het proportionaliteitsbeginsel en de (overige) algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Algemene begrippen

 • Wat zijn no regret aanpassingen?

  Dit zijn aanpassingen die verregaande verduurzamingsmaatregelen in de toekomst niet in de weg staan. Zoals bijvoorbeeld het installeren van LED verlichting of de ruimte toekomst bestendigd maken door genoeg ruimte creëren om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek. Hiermee bereidt u uw kantoor voor op een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050.

 • Wat is een energielabel?

  Elk bedrijfspand moet een energielabel opnemen, de zogenaamde EPA-U. Het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteit) certificaat is het energielabel voor utiliteitsgebouwen. Met dit EPA-U certificaat wordt aangetoond hoe energiezuinig een gebouw is. Verder maakt dit energielabel kantoren duidelijk welke energiebesparende maatregelen er genomen moeten worden of welke maatregelen mogelijk zijn. Een EPA-U is verplicht voor eigenaren van zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, bij verkoop, verhuur of oplevering.

 • Wat is het verschil tussen Energie-Index (EPC) en BENG?

  De BENG(-indicatoren) is de vervanger van EPC, of wel Energie-Index vanaf 1 juli 2020. De energieprestatie wordt vastgelegd aan de hand van drie eisen:

  • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten Deze BENG-eisen zijn gebaseerd op de Trias Energetica, een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. Een belangrijk verschil tussen EPC en BENG is de overstap van een dimensieloze indicator naar de eenheid kWh/m2.
 • Wat is een EPA?

  Het EPA-W is een energielabel voor woningen. Eigenaren en huurders van bestaande woningen ontvangen hierbij een advies om energie te besparen. Het EPA-U energielabel wordt gebruikt voor utiliteitsgebouwen. Dit energielabel laat zien hoe energiezuinig het gebouw is en welke energiebesparende stappen passen bij het gebouw.

 • Wat is utiliteitbouw?

  Een utiliteitsgebouw is een verzamelnaam voor gebouwen met bepaalde gebruiksfuncties zonder woonbestemming. Voorbeelden hiervan zijn bedrijfspanden, scholen, ziekenhuizen of kantoren. Ook utiliteitsgebouwen moeten vanaf 2023 een label C of hoger te hebben.

Energielabel C: de stappen

 • Het bedrijfspand heeft energielabel D t/m G, wat moet ik doen?

  Kantoren met een geldig label D t/m G kunnen soms zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Denk aan LED verlichting, met de korte terugverdientijd kunt u tot label C komen. Wilt u weten of dit ook geschikt is voor uw bedrijfspand? Neem contact met ons op, wij hebben specialisten in huis die u kunnen adviseren.

 • Is een energiezuiniger label ook financieel aantrekkelijk?

  Er zijn diverse maatregelen met een relatief korte terugverdientijd waardoor investeringen al snel zijn terugverdiend, zoals LED verlichting. Het toepassen van bijvoorbeeld LED verlichting leidt direct tot besparingen op de energierekening(en). Hoe hoger het nieuwe label, hoe hoger de uiteindelijke besparingen. Uit onderzoek blijkt ook dat een energielabel van C of hoger ook zorgt voor een beter werkklimaat en meer comfort voor gebruikers en/of werknemers. "O.a. lichtniveau, kleurtemperatuur en intensiteit zijn regelbaar zodat de gewenste verlichting kan worden aangepast aan de situatie van de dag en vooral op wat de mens op dat moment nodig heeft. Een zo optimaal mogelijk te regelen verlichting brengt de mens meer in balans, verhoogt het prestatieniveau en de alertheid en voorkomt de (soms lange tijd onbewuste) gezondheidsklachten die het gevolg kunnen zijn van matige tot slechte verlichting in onze dagelijkse omgeving", aldus onze lichadviseur

 • Ik heb al een label C maar wil de verbetermogelijkheden bekijken, kan dat?

  Ja dat kan zeker, vooral wanneer u in uw kantoorpand bijvoorbeeld nog "oude" conventionele verlichting heeft toegepast. Wij kunnen u alles vertellen over een energiebesparing op LED (nood)verlichting. Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie en ons uitgebreide verlichtingsassortiment.

 • Wat is de eenvoudigste maatregel met het snelste rendement als het gaat om energielabel C?

  LED verlichting eenvoudig door te voeren en snel rendement Voordelen LED verlichting:

  • 50 tot 90% besparing op uw energierekening
  • 3 tot 4 keer langere levensduur
  • Minder vervangingskosten

  Wij helpen u graag met een professionele lichtoplossing voor iedere ruimte in uw bedrijfspand. Met LED verlichting van Norton en Taurac biedt RACA de ideale mix van duurzaamheid, kwaliteit en service. Onze gespecialiseerde LED adviseurs leveren maatwerk met sterke producten en persoonlijke diensten. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn bedrijfspand aan het juiste energielabel komt?

  Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-online. Dan weet u direct welk enegrielabel u pand heeft. Indien u energielabel A tot C heeft, hoeft u niets te doen. Indien u energielabel D tot G heeft of wanneer u geen energielabel heeft, zal u stappen moeten ondernemen. Hiervan is het van belang om advies in te winnen bij een specialist. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

 • Het bedrijfspand heeft geen energielabel, wat moet ik doen?

  U kunt advies inwinnen bij een energieadviseur die kan inschatten hoe energiezuinig nu uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan uw adviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden. Denkt uw adviseur dat uw pand niet energiezuinig is (D t/m G), maak dan gebruik van het 4-stappenplan (hieronder) om tot een energielabel C of beter te komen. Let er wel op dat u per 1 januari 2023 een geldig en geregistreerd energielabel C heeft voor uw kantoorgebouw.

 • Welke energiebesparende maatregelen zijn er mogelijk voor een bedrijfspand?

  Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u een indicatie krijgen hoe u aan de Energielabel C-verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Via Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u het programma downloaden. Dit is een .exe-bestand en werkt alleen goed op een Windows-computer.

 • Welke energiebesparende producten heeft RACA die van toepassing zijn?

  Raca is leverancier van onder andere Taurac LED producten. Dit zijn zowel LED panelen, Highbay armaturen en noodverlichting die uw kantoorruimte kan voorzien van energiezuinige werkplek verlichting. Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie en ons uitgebreide verlichtingsassortiment.

 • Wie is er verantwoordelijk voor de doorvoering van energielabel C in een bedrijfspand?

  Het gebruiksverbod geldt voor het zonder energielabel C in gebruik nemen of gebruiken van een kantoorgebouw. Zowel de eigenaar als de huurder kunnen dus door het bevoegd gezag aangesproken worden. Daarbij is het van belang te weten welke partij bevoegd is om aan de energielabel C-verplichting (of beter) te voldoen.

  Als huurder kun je echter wel de eigenaar wijzen op de verplichting en aansporen tot het nemen van maatregelen. Wanneer het door u gehuurde bedrijfspand op 1 januari 2023 niet voldoet aan de labelverplichting, kan de huurder het niet langer gebruiken als kantoorpand.

 • Zijn er subsidie regelingen m.b.t. energielabel C?

  Ja, investeert u als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor uw investering kunt u dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget van € 149 miljoen. De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Naast de EIA heeft u bovendien ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening. Lees meer op de website van RVO

 • Voldoen de producten van RACA aan EIA?

  Ja, een groot deel van ons assortiment voldoet aan de eisen om EIA te kunnen toepassen. Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie en ons uitgebreide verlichtingsassortiment en de mogelijkheden voor EIA.

 • Welke stappen zijn er nodig om tot energielabel C te komen?

  In 4 stappen naar energielabel C (of beter): Heeft uw gebouw label D t/m G? Volg de volgende stappen om uw pand voor 2023 naar energielabel C te tillen.

  Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook kan hij voor u de Erkende Maatregellijsten (EML) meenemen in zijn advies. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Als u de aanbevolen maatregelen van de adviseur laat uitvoeren, kunt u subsidie ontvangen voor het advies. Een maatwerkadvies wordt ook wel energieprestatieadvies (EPA) genoemd. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel tot gevolg. Als opdrachtgever kunt u afspreken om ook een energielabel te laten opmaken. Dit brengt vaak weinig extra kosten met zich mee.

  Stap 2: Verken financiële regelingen RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Bekijk daarvoor de subsidiewijzer.

  Stap 3: Voer de maatregelen uit Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval op energielabel C te komen. Zorg indien mogelijk voor ‘no regret'-maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een energieneutraal kantoor en rekening houden met verregaande aanpassingen in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is een maatregel die genoeg ruimte overlaat om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek.

  Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval tijdig (dus voor 1 januari 2023) op energielabel C te komen. Zorg indien mogelijk voor no regret-maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een CO2-arm kantoor en die rekening houden met verregaande aanpassingen in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is een maatregel die genoeg ruimte overlaat om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek.

  RACA helpt u heel graag in deze stap als het gaat om het toepassen van LED (nood)verlichting. Wij weten als geen ander dat het kiezen van de juiste, kwalitatieve verlichting een moeilijke keuze kan zijn. Wij denken graag i.c.m. de verplichting voor energielabel C met u mee. Neem contact met ons op, wij hebben specialisten in huis die u kunnen adviseren.

  Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen en te laten registeren.